Náučná literatúra, študovňa dospelých, regionálna bibliografia

Tieto časti sa nachádzajú na prvom poschodí v centrálnej budove a sú k dispozícii pre čitateľov od 15 rokov. Okrem štandardných knižnično-informačných služieb organizuje podujatia s partnerskými kultúrno-spoločenskými inštitúciami.

 

Poskytuje

 • absenčné výpožičky (mimo priestorov knižnice)
 • prezenčné výpožičky (len v priestoroch knižnice)
 • rezervovanie odbornej literatúry
 • MVS (medziknižničná výpožičná služba)
 • MMVS (medzinárodná medziknižničná výpožičná služba)
 • odborná pomoc pri výbere literatúry
 • besedy s lektormi na žiadanú odbornú tému
 • výstavky literatúry
 • exkurzie
 • hodiny informačnej výchovy pre študentov stredných škôl (orientácia v knižnici, vo fonde, vyhľadávanie dokumentov v online katalógu knižnice a databázach iných knižníc)
 • reprografické služby (zhotovovanie xerokópií z periodík alebo častí dokumentov nachádzajúcich sa vo fonde knižnice, možnosť vytlačenia dokumentov)
 • vypracovanie rešerše
 • možnosť pripojenia na internet

 

Rešerš

Náučná literatúra ponúka svojim čitateľom možnosť vypracovania rešerše za účelom seminárnej, bakalárskej, diplomovej, dizertačnej a inej záverečnej práce. Obsah, rozsah i spôsob spracovania rešerše sa prispôsobujú objednávateľovi rešerše a charakteru témy na základe vyplneného formulára.

Rešerš je druh bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných bibliografických alebo plnotextových databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod. Výsledkom rešeršnej činnosti, t. j. bibliografického prieskumu v rámci zverejnených dokumentov k danej problematike, je bibliografický zoznam relevantných dokumentov (knihy, články a pod.) k danej téme, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje – autor, názov, miesto a rok vydania, počet strán a prípadne ďalší popis – predmetové heslá, abstrakt a pod.

Rešerš Vám vytvoríme na základe osobnej návštevy. Po vyplnení žiadanky obsahujúcej osobné údaje, názov témy, kľúčové  slová, sa s Vami dohodneme na termíne vyhotovenia. Na základe vypracovanej rešerše je možné tituly, ktoré sa nenachádzajú v knižničnom fonde knižnice objednať prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby (MVS).

 

Študovňa

Poskytuje:

 • encyklopédie
 • slovníky, atlasy
 • regionálnu literatúru
 • regionálnu tlač – periodiká
 • regionálnu bibliografiu
 • albumy regionálnej tlače
 • albumy regionálnych osobností
 • bibliograficko-informačné a konzultačné služby
 • prístup k internetu
 • wifi pripojenie

Literatúra v študovni je k dispozícii len na prezenčné štúdium, s možnosťou využitia reprografických služieb.