Základné a špeciálne

Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično – informačné služby. Základné knižnično – informačné služby sú bezplatné. Špeciálne knižnično – informačné služby sa poskytujú za úhradu. Na nevyhnutnú údržbu a opravu knižničného fondu sa vyberá amortizačný poplatok. Jednotlivé služby poskytuje knižnica na základe osobných alebo písomných požiadaviek používateľov.

Základné knižnično – informačné služby

 • výpožičky knižničných dokumentov v knižnici (prezenčné výpožičky)
 • výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky)
 • ústne faktografické a bibliografické informácie

Špeciálne knižnično – informačné služby

 • medziknižničné výpožičné služby (MVS)
 • medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MMVS)
 • predlžovanie výpožičnej doby vypožičaných knižničných dokumentov
 • rezervovanie knižničných dokumentov
 • rešeršovanie z regionálnych, štátnych, medzinárodných odborných databáz, ku ktorým má knižnica prístup
 • sprístupňovanie databáz na webe stránkach (internet)
 • reprografické služby
 • zabezpečenie prístupu k externým databázam
 • zabezpečenie prístupu k internetu

Ďalšie služby

 • kultúrno-výchovné podujatia
 • informačná výchova pre materské, základné a stredné školy
 • hovorené bibliografie, literárne pásma a súťaže
 • výstavy kníh a dokumentov