Doplňovanie

Podľa finančných možností a s ohľadom na potreby a požiadavky používateľov, doplňuje do knižnice:

  • knihy
  • periodiká
  • všetky druhy písomných, zvukových a audiovizuálnych dokumentov

Doplnené dokumenty odborne spracováva do elektronickej databázy a elektronického katalógu: zaeviduje ich, doplní o údaje o pôvodcoch, edícii, rozsahu, vydaní, ISBN, cene, prílohách, jazyku, roku vydania, type dokumentu, vydavateľstve, medzinárodnom desatinnom triedení, predmetových heslách a o zaradení dokumentu na príslušné pracovisko. Na spracovaný dokument tlačí a vlepuje čiarový kód.

Na základe podkladov jednotlivých oddelení knižnice, vyraďuje z knižničného fondu opotrebovanú, poškodenú, zastaranú, stratenú, nedobytnú a multiplicitnú literatúru.

Sleduje výzvy na granty, týkajúce sa akvizície knižníc. Spracováva žiadosti a realizuje schválené granty týkajúce sa akvizície knižnice.

Organizačne zabezpečuje, vyhodnocuje a podieľa sa na plánovanej a mimoriadnej revízii knižničných fondov.