Medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MVS, MMVS)

Služba MVS a MMVS patrí medzi špeciálne knižnično-informačné služby, ktoré knižnica poskytuje na požiadanie vlastným používateľom, ak majú záujem o dokumenty, ktoré sa nenachádzajú vo fonde knižnice. Ak sa žiadaný dokument nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice na Slovensku, používateľ môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky dokumentu zo zahraničia prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej služby (MMVS). Je to platená služba v zmysle cenníka služieb.

Od každého používateľa sa očakáva, že uvedie základné bibliografické údaje o dokumente, ktorý si chce požičať:

 

  • autor
  • presný názov
  • miesto vydania a rok vydania publikácie


Ak ide o periodický titul, sú záväzné tieto údaje:

  • názov periodika
  • ročník, rok, číslo, strany
  • autor článku a presný názov článku


V rámci MVS sa z periodík poskytujú len články vo forme fotokópií.

Nesprávne a nedostatočné údaje znižujú úspešnosť nájdenia požadovaného dokumentu. O požičiavaní dokumentov zo svojich fondov rozhoduje požiadaná knižnica. Výpožičná doba dokumentov vypožičaných prostredníctvom MVS je spravidla 4 týždne. Predĺženie výpožičnej lehoty dokumentov vypožičaných prostredníctvom MVS je možné týždeň pred jej uplynutím.

 

Kontakt:
Mgr. Lenka Družbacká
email: druzbacka@skcak.sk
tel.: +421 53/4150303