Metodika

Podstatou náplne práce metodiky knižnice je vnútroknižničná metodika smerom k pracoviskám vlastnej knižnice a metodická činnosť smerom k mestským a obecným knižniciach v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica, ktorá je zameraná na výkon odbornej knihovníckej práce zamestnancov uvedených knižníc.

Uskutočňuje sa formou:

 • metodických návštev v knižniciach, ktorým predchádza stretnutie so zástupcami obecných samospráv
 • organizovaním porád pre pracovníkov knižníc k aktuálnym otázkam knižničnej práce
 • organizovaním seminárov a školení pre knihovníkov mestských a obecných knižníc
 • poskytovaním metodických konzultácií a inštruktáži
 • individuálnych konzultácií

Metodické usmerňovanie a poradenská činnosť sa vykonáva aj pre knihovníkov, zriaďovateľov alebo zakladateľov iných typov knižníc (školské, firemné, cirkevné, špeciálne…).

Hlavné okruhy metodickej činnosti sú:

 • spolupráca s mestskými a obecnými úradmi s cieľom zabezpečenia optimálnych podmienok pre činnosť verejných knižníc
 • propagácia nových trendov v knihovníctve, zavádzanie softvéru a automatizácie do knižničných procesov
 • zabezpečenie základných právnych dokumentov pre knižnice
 • zaškolenie nových knihovníkov vo vedení knižnej agendy
 • postup pri spracovaní knižničného fondu
 • základy výpožičnej činnosti
 • zásady a postup pri vyraďovaní knižničných jednotiek
 • postup pri revízii knižničných fondov
 • usmernenie pri vypracovaní ročných štatistických výkazov
 • postup pri organizovaní kultúrno-vzdelávacích a propagačných foriem práce s knihou
 • usmernenie pri vypracovaní projektov pre získanie grantov
 • zavádzanie elektronizácie a internetu v knižniciach
 • dohliadanie na dodržiavanie zákona o knižniciach a na plnenie knižničných noriem a štandardov

 

 • Aktuálne  /viac tu/
  Služby knižníc v digitálnom prostredí
  Manipulácia s knihami v čase pandémie koronavírusom
  Metódy dezinfekcie knižničných fondov
  Ochranné pomôcky

Legislatíva:

Príručky knihovníka malej knižnice

 • Príručka knihovníka malej knižnice 1. časť /pdf/
 • Príručka knihovníka malej knižnice 2. časť /pdf/
 • Náplň práce knihovníka /doc/

Tlačivá pre činnosť knižníc

 • Štatút knižnice /doc/
 • Knižničný a výpožičný poriadok/doc/
 • Protokol o odovzdávaní a prevzatí knižnice /doc/
 • Revízia – vyhláška /doc/
 • Revízia – metodický pokyn /doc/
 • Revízia – vzor zápisnice /doc/
 • Návrh na vyradenie /doc/
 • Záznam o uzavretí vyraďovacieho zoznamu/doc/
 • Záznam o uzavretí prírastkového zoznamu/doc/

Stav obecných knižníc v okrese Spišská Nová Ves

Počet obecných knižníc: 25
z toho:
a/ s profesionálnym pracovníkom: 1
b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 24
c/ stagnujúce knižnice: 3
Počet mestských knižníc: 2

Stav obecných knižníc v okrese  Gelnica

Počet obecných knižníc: 11
z toho:
a/ s profesionálnym pracovníkom: 1
b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 9
c/ stagnujúce knižnice: 1
Počet mestských knižníc: 1