V termíne 11. 10. 2021 – 30. 11. 2021 usporiadalo Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s koordinátorkou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko ÚPSVR Spišská Nová Ves – Mgr. Zuzanou Plíhalovou a s podporou školských psychológov súťaž pod názvom Tínedžer vo virtuálnom svete.

Súťaž bola určená pre študentov stredných škôl miest Spišská Nová Ves, Krompachy a Gelnica a bola zameranú na problematiku násilia, páchanom na deťoch a mládeži medzi rovesníkmi v kyberpriestore. Študenti mali možnosť zapojiť sa do súťaže vo výtvarnej, alebo literárnej tvorbe. Mohli sa zúčastniť jednotlivci, ale aj kolektívy.

Do súťaže sa zapojilo 6 škôl. Bolo odovzdaných 17 výtvarných a 5 literárnych prác. Spolu sa zúčastnilo 27 študentov, z toho 20 študentov vo výtvarnej a 7 študentov v literárnej tvorbe. Dňa 3. 12. 2021 prebehlo vyhodnotenie súťaže a najlepšie práce sme ocenili.

Kategória výtvarná tvorba:

  1. Daniel K. – Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Spišská Nová Ves

  2. Andrea B. – Stredná odborná škola techniky a služieb, Spišská Nová Ves

  3. Miriam J. – Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves

V kategórii literárnej tvorby sme sa rozhodli udeliť dve prvé a dve druhé miesta.

Kategória literárna tvorba:

  1. Natália O. + Erika L. – Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Spišská Nová Ves

Martina Z. – Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Spišská Nová Ves

  1. Dominika V. – Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Spišská Nová Ves

David V. + Daniel G. – Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves

  1. Michal V. – Súkromná spojená škola EDURAM, Krompachy

Do súťaže vo výtvarnej tvorbe sa zapojili aj študenti 8-ročného gymnázia v Gelnici. Keďže išlo o študentov primy (6. ročník), kvôli vekovému rozdielu sme sa rozhodli ich výtvarné práce hodnotiť v samostatnej kategórii a 3 najlepšie práce sme ocenili.

Kategória výtvarná tvorba (mladší žiaci):

  1. miesto: Filip K. – Gymnázium, Gelnica

  2. miesto: Sofia T. – Gymnázium, Gelnica

  3. miesto: Peter P. – Gymnázium, Gelnica

Rozhodli sme sa udeliť aj špeciálnu cenu za prácu študenta, ktorý opísal svoju osobnú skúsenosť s kyberšikanou a opis svojho zážitku spojil aj s výtvarným vyjadrením.

Výhercom srdečne blahoželáme, ceny odovzdáme hneď, ako to protipandemické opatrenia dovolia a všetkým študentom a školám ďakujeme, že sa do súťaže zapojili.

Keďže téma kyberšikany je alarmujúco aktuálna, aj touto súťažou sme sa usilovali na problematiku poukázať a  v školských kolektívoch podnietiť diskusiu o téme, pred ktorou si nemôžeme zatvárať oči.

Fotogaléria: